CHROMATOGRAFIA   CHROMATOGRAFIA- opiera się na zjawisku selektywnej adsorpcji rozdzielanych substancji. Wykorzystuje się tutaj różne powinowactwa adsorpcyjnego składników mieszaniny do adsorbenta.(chrom. Cieczowa i gazowa; kolumnowa, bibułowa i cienkowarstwowa). Metoda chr.kol. polega na tym że r-r rozdzielanej mieszaniny w rozpuszczalniku org. (benzen, eter) sączy się przez prostopadle ustawioną rurkę wypełnioną adsorbentem-kolumnaContinue Reading

ARENY, BENZEN i inne cząsteczki ARENY ARENY- są to cząsteczki spełniające następujące warunki: – jest płaskim, cyklicznym ukł. wiązań skoniugowanych z orbitalem p na każdym atomie ukł – układ zawiera 4n+2 elektronów na orbitalach p (reguła Huckla), czyli gdy zawiera 2,6,10,14,18…elektronów π może być aromatyczna – cząsteczki o liczbie elektronówContinue Reading

Oznaczenia osadów definicje Oznaczenie wagowe (grawimetryczne) ilościowego składu analizowanej substancji polega na przeprowadzeniu oznaczonego składnika do roztworu, a następnie wytrąceniu g o w postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Osad taki nie może być higroskopijny, nie powinien pochłaniać CO2, powinien mieć określony skład chemiczny i oraz strukturę krystaliczną.Continue Reading